මහපාර මැද හැමෝම ඉස්සරහා ගුටි ඇන ගන්න හාමුදුරුවෝ දෙනමකගේ වීඩියෝවක් මේ වන විට මුලු අන්තර්ජාලයම කලඔමින් තිබෙනවා මෙම වීඩියෝව