සුරූපී නිලි විනු සිරිවර්දනට එල්ල කල වෙඩි ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන් ඇය දිවියෙන් සමුගනී