හොර සැමියා එක්ක ලිංගිකව හැසිරෙද්දි දෙන්නම එකට ලොක් වෙන්නම ගුරුකමක් කරලා